OVK Besiktning

OVK besktning av husOVK som står för obligatorisk ventilationskontroll, är något som ska göras regelbundet och det i de allra flesta byggnader. Med en ovk-besiktning får man svart på vitt att klimatet inomhus är bra och att alla ventilationssystem fungerar.

En kontroll av OVK ska göras av en certifierad kontrollant. Denna kan även ge förslag på hur man på bästa sätt kan minska åtgång av energi utan att få en sämre miljö inomhus.

Vem är ansvarig att en besiktning görs?

Att göra en ovk-besiktning, det är ägaren till byggnadens ansvar. Det kan vara till exempel en bostadsrättsförening. Ägaren till byggnaden ska välja en sakkunnig funktionskontrollant. Denna person måste även vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Sveriges riksdag och regering införde 1991 olika regler och krav när det kommer till ventilationssystem i offentliga miljöer.

Kontrollen kom till eftersom att det i byggnader där det vistas många personer som till exempel i skolor, bostäder och så vidare ofta fanns en ventilation som var bristfällig. En bristfällig ventilation leder till en sämre inomhusmiljö.

Denna kontroll heter OVK (Obligatorisk ventilationskontroll). Ventilationssystemet varierar ofta i olika byggnader, så det innebär att en besiktningsman bör ha olika behörigheter inom systemen.

Bygger du nytt, så krävs det en ovk-besiktning endast vid tillfället då man färdigställer själva ventilationen samt byggnaden.

Hur ofta görs en Ovk besiktning?

Obligatorisk ventilationskontroll är något som alltså ska göras innan ett ventilationssystem börjar att användas för första gången. Andra byggnader ska dock ha en ovk-besiktning regelbundet, oftast var tredje eller sjätte år. Det beror på vad det är för byggnad.

Förskolor, skolor, vårdlokaler med mera ska besiktigas vart tredje år och det ska även flerbostadshus, kontorsbyggnader och kontor i industribyggnader som har en FT-, FTX-ventilation. Flerbostadshus, kontorsbyggnader och kontor i industribyggnader som har en S- eller F-ventilation behöver bara en kontroll vart sjätte år.

Hur går det till?

När en ovk-besiktning förs, så kontrolleras det så att inte ventilationssystemet har några föroreningar som sedan kan sprida sig vidare ut i byggnaden. Man kontrollerar även att alla instruktioner och skötselanvisningar finns lätt att tillgå. Sedan kontrolleras det så att allt fungerar så som det ska.

Om det är en första ovk-besiktning så kontrollerar man även att funktion och egenskap stämmer överens med de föreskrifter som gäller.

Om det gäller besiktningar som är återkommande så ska kontrollanten se till att kontrollera att egenskaper och funktion i ventilationssystemet stämmer överens med föreskrifterna som fanns få man började bruka det systemet.

Man undersöker även om det finns åtgärder att vidta för att förbättra energiåtgången utan att få ett sämre klimat inomhus. Byggnadens ägare får själv bestämma om man ska utföra de energieffektiviserande åtgärderna som föreslås.

Vad är besiktningsmannen uppgift?

Bild besiktningsman på husbyggeNär det gjorts en ovk besiktning, så ska kontrollanten skriva ett protokoll. I detta protokoll redovisas resultatet. Det ska även noteras brister och fel på ventilationen.

Detta protokoll undertecknas av besiktningsmannen och så skickas en kopia till byggnadsnämnden och en kopia ges till ägaren av byggnaden.

Kontrollanten utfärdar även ett intyg på att besiktningen har gjorts. På detta intyg står datum för utförandet, resultat och datum för nästa kontroll. Ägaren till byggnaden bör sätta upp detta intyg på en väl synlig plats.

Om det har upptäckts fel vid en ovk-besiktning så ska ägaren till byggnaden åtgärda dessa omgående. Ägaren är den som har ansvarat för att detta blir gjort. Han har även ansvar mellan besiktningarna.

Den som ansvarar för att ägaren till byggnaden sköter sina skyldigheter är kommunens byggnadsnämnd. Är det så att ägaren inte gör en ovk-besiktning, så kan han åläggas att göra detta av byggnadsnämnden.

De kan även förelägga en ägare till en byggnad att åtgärda fel och brister om han inte gör det på egen hand.

Vi har kontor i Stockholm och på Lidingö.

Byggbesiktning.net