Kontrollansvarig

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten av något slag, kan behöva använda dig av en KA, eller kontrollansvarig för ditt projekt. När det gäller byggnadsarbeten som kräver bygglov, rivningslov eller marklov så måste man enligt Plan-och Bygglagen utse en certifierad KA.

Bild kontrollansvarig besiktning av hus

Om du bara ska göra en eller några små ändringar av ett bostadshus, så krävs det oftast att du inte behöver en kontrollansvarig och gäller det åtgärder som saknar kravet på anmälan eller lov av något slag så behöver du inte anlita en KA.

Certifierad KA och certifierad besiktningsman

När du anlitar en kontrollansvarig, så måste denne vara certifierad. Detta krav finns i EU:s tjänstedirektiv.

En KA ska medverka till att kraven som finns i bygglagstiftningen uppfylls när det kommer till ditt projekt. En KA kan även vara med för att hjälpa dig att ta fram kontrollplan, se till att denna följs och även vara med vid olika besiktningar och andra typer av kontroller som krävs. En KA ska även skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

När du anlitar en KA så måste du se till att denna har en självständig ställning och är en oberoende besiktningsman. Personen i fråga bör inte vara släkt med beställaren eller arbeta på samma plats.

För att bli certifierad som KA så krävs det en del. Det behövs kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Certifieringar som dessa får endast utfärdas av olika typer av certifieringsorgan. Det innebär företag som har ackrediterats för denna uppgift av myndigheten Swedac.

Saker som är bra att tänka på när du anlitar en KA, eller en oberoende besiktningsman är just att se till att personen är certifierad. Se även till att den kontrollansvarige får vara med från början av processen. Det är även bra att alltid se till att ha en tydlig kommunikation med varandra.

I slutändan är det värt att ha en erfaren KA som ser till att hela processen flyter på smidigt och effektivt. Det är viktigt för dig som beställer, men även entreprenörerna och byggnadsnämnden.

Adress:

Byggbesiktning AB

Krukmakargatan 3

11018 Stockholm

Vad gör en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig ska tillsammans med byggherren eller den som är beställare ta fram ett förslag till en så kallad kontrollplan. En kontrollplan är ett dokument som ska innehålla en sammanställning av de kontroller som behövs göras.

Det måste finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder. Kontrollplanen ska innehålla information om kontroll av projektering, bygg- och rivningsåtgärder. Den ska även innehålla uppgifter om de kontroller som ska göras samt på vilket sätt de ska göras och av vem.

En kontrollansvarig kan även behövas om det ska rivas något. Vid rivningsåtgärder ska den kontrollansvarige biträda vid inventeringen av farligt avfall och annat avfall. Även här behövs en kontrollplan och det är den kontrollansvariges jobb att se till att den följs och att alla kontroller som är nödvändiga utförs.

Utöver detta, så är det även så att en KA ska närvara vid olika tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller. Denne person ska även medverka byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. En KA har även som uppgift att dokumentera och notera saker som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked samt att denna person även ska ge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Kontrollansvarig ersatte begreppet kvalitetsansvarig som fanns i den äldre plan- och bygglagen och det nya begreppet kontrollansvarig har funnits i plan- och bygglagen sedan 2011. Utöver att byta namn, så kom det att bli utökade arbetsuppgifter som även ställer högre krav på kompetens.

Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga när det kommer till olika åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan.

Vi har kontor i Stockholm och på Lidingö.

läs hur en fuktbesiktning går till här